Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

03 Mart 2023 Cuma - Görüntülenme: 995

Proje Başlığı: Kentsel Ekonomik Yapı Analizinde Veri Yönetimi Araştırması ve Model Önerisi
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Araştırma Yapılacak Kurum: Lund Üniversitesi Centre for Innovation Research (CIRCLE), İsveç
Proje Süresi: 3 Ay
Kentleşme insanoğlunun sadece şehir mekânlarında yoğunlaşması değil aynı zamanda üretim ve tüketime konu olan ekonomik aktivitelerin de kent mekânlarında gerçekleşmesidir. Dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşaması, küresel gayri safi hasılanın %80’ inin kentlerde üretilmesi nedeniyle 21. Yüzyıl kent toplumu olarak adlandırılmaktadır. Sürdürülebilir büyümenin, yenilikçiliğin ve verimliliğin sağlanmasında kent ekonomileri hayati öneme sahiptir. Bu çalışma, kentsel ekonomik yapının bileşenleri ile (ekonomik, kurumsal, sosyal etkileşim ve siyasa) aktörleri (işgücü, girişimciler, devlet) arasındaki ilişkinin veri temelli analiz edilmesi, kentsel büyüme için bir model önerisi geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Projenin teorik arka planı kent ekonomisi, kentsel kamu politikası ve akıllı kent yaklaşımları alan yazınından yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Araştırmanın metodolojik stratejisi olarak, kentsel ekonomik yapı ve aktörleri hakkında yeni bilgiler elde etmeye imkân tanıması, veriden hareketle teorik çerçevelerin gelişimine katkı sağlaması sebebiyle nitel araştırma yöntemi ve temellendirilmiş teori (Grounded Theory) yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılacak veri toplama teknikleri doküman incelemesi, derinlemesine mülakat ve odak grup görüşmeleri olarak belirlenmiştir. 
Bununla birlikte projenin, Tarsus Üniversitesi Kentsel Analiz Laboratuvarı’nın uluslararasılaşmasına, yeni araştırmacıların yetiştirilmesine, uluslararası proje ortaklıklarının gerçekleştirilmesine ve yürütücünün akademi dışındaki yürüttüğü uluslararası ve ulusal proje ve danışmanlık görevlerine de katkı sağlaması hedeflenmektedir.

 

--